Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.goldhair.cz (ďalej len ako „webové rozhranie“)

Správca osobných údajov:

Gold Hair s.r.o., so sídlom Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ: 04799241

DIČ: CZ04799241                                 

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 65202

 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

adresa na doručovanie: Gold Hair s.r.o., so sídlom  

Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

telefónne číslo: +420 734 127 332

kontaktný e-mail: info@goldhair.cz

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme Vás o dôsledné oboznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s Vašimi osobnými údajmi, a tiež súvisiace práva a povinnosti.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len ako „nariadenie“) a zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1.2 Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (avšak nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prihlasovacie meno do používateľského účtu;
 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie obdobné informácie.

 

 1. ZÍSKÁVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Ako získavame Vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete predovšetkým pri vypĺňaní objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení používateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov, prosím, informujte nás o tom.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2 Na akom základe a na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?

 • Osobné údaje zadané pri dopytovaní (najmä prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávaní tovaru môžeme bez Vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčnej povinnosti, archivácie daňových dokladov a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu môžeme bez Vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe plnenia zmluvy a výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia používateľského účtu.
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez Vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru obdobného tomu, ktorý ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • Ak nám na to potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme Vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení používateľského účtu, spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalším účelom, s ktorým ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší ako 16 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil Váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o Vašom veku.
 • Ak súhlasíte s odovzdaním osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu, prepošleme informácie o objednávke spolu s Vašou e-mailovou adresou spoločnosti Seznam.cz. Tá ich potom môže použiť na získanie nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Odovzdané osobné údaje budú držané len po dobu nevyhnutnú na toto použitie.
 • Osobné údaje získávané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe Vášho súhlasu (ktorý udeľujete príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača). Osobné údaje získávané prostredníctvom súborov cookies využívame najmä na účely vykonávania používateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania sa používateľov a marketingu.

Použiť Vaše osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, môžeme len na základe Vášho súhlasu.

2.3 Akú dlhú dobu budeme údaje využívať?

Osobné údaje zadané v rámci dopytovania a objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame len po dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. na ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak používame Vašu e-mailovú adresu na zasielanie obchodných oznámení v súlade s predchádzajúcim článkom, údaje budú využívané po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar obdobný tomu, ktorý Vám bol poskytnutý.

 

 1. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1 Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje len na základe Vášho súhlasu (t.j. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov. Ak Vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie Vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3 Právo na opravu

Ak sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, t.j. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4 Právo vzniesť námietku voči spracovaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávať.

3.5 Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietku voči spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané protiprávne.

Ak neexistujú zákonné dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní Vašej žiadosti vyhovieť.

3.6 Právo na obmedzenie spracovania  

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie protiprávne a Vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku voči spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení Vaše osobné údaje len uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s Vaším súhlasom alebo zo zákonných dôvodov.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky voči spracovaniu, obmedzenie trvá po dobu nevyhnutnú na zistenie toho, či sme povinní Vašej námietke vyhovieť.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, obmedzenie trvá počas doby overenia presnosti údajov.

3.7 Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8 Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi si môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad pre ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

Pokiaľ sa najmä Vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky, v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

 

 1. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Kto Vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, aký je nutný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení Vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na plnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne Vaše osobné údaje spracováva, Vám oznámime tiež na základe Vašej požiadavky.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, len ak to bude nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto odovzdávania stanoveného nariadením.

Vaše osobné údaje spracováva najmä:

 • Google LLC;
 • Facebook Inc;
 • cz, a.s., IČO: 26168685;
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 26087961;
 • PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798;
 • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983;
 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306;
 • RELIGIS s.r.o., IČ: 27786366. 

4.2 Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné aj ďalšie získávané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

 1. SÚBORY COOKIES

5.1 Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme Vás na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2 Aké cookies a na aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prehliadania webového rozhrania. A ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo Vašom zariadení, kým ich nezmažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

 • cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies môžu byť dočasné alebo trvalé;
  • nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako Vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
  • výkonnostné cookies – slúžia na analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;
 • cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, než je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre Vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;
  • funkčné cookies – slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania si prihlasovacích údajov, geolokácie apod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;
  • cielené a reklamné cookies – slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo neho; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

5.3 Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len ako „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Ak Vás zaujíma ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, tieto informácie sa dozviete po kliknutí na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 20.8.2018.

Povoliť cookies na goldhair.sk?

Na goldhair.sk používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú personalizáciu obsahu, zobrazovanie relevantných reklám a poskytovanie bezpečnejšieho zážitku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.
Ochrana osobných údajov | Obchodné podmienky

Podrobné nastavenie súborov Cookies

Niektoré súbory cookies sú nevyhnutné na používanie našich služieb. Tieto súbory cookies vám napríklad umožňujú bezpečné prihlásenie, prehliadanie našich stránok, umožňujú vám pridávať položky do košíka, dokončiť nákup, pomáhajú nám udržovať váš účet v bezpečí a predchádzať podvodom.

Ak chcete pokračovať na goldhair.sk, skontrolujte dostupné možnosti nastavenia súborov cookies a pred prijatím nižšie vykonajte ľubovoľné voliteľné voľby s ktorými súhlasíte.

Aké nastavenia súborov cookies môžem ovládať?

Svoj súhlas môžeš kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.