Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľa

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľa (ďalej len ako „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom online obchodu Gold Hair umiestneného na webovom rozhraní www.goldhair.cz (ďalej len ako „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou:

Gold Hair s.r.o., so sídlom Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 04799241

IČ DPH: SK4120219103

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 65202

adresa pre doručovanie: Gold Hair s.r.o., so sídlom

Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

telefónne číslo: +420 734 127 332

kontaktný e-mail: info@goldhair.cz

 

ako predávajúcim

a Vami, ako kupujúcim.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácia sa riadi naším Reklamačným poriadkom pre spotrebiteľov.

1.2 Jedná sa o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, t.j. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok, ale Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby.

1.3 Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom pre spotrebiteľov, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu Vašich osobných údajov;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní, najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím znašej strany,

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom, najmä nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (len ak ste spotrebiteľom).

Ak sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky, alebo ak náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa než český právny poriadok, potom je Vám poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.4 Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi.

1.5 Čo by ste mali vedieť o predaji vlasov?

Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania sú aj ľudské vlasy. V súladu s § 112 občianskeho zákonníka (ako je definované v článku 1.3) sú ľudské vlasy vecou hnuteľnou, ktorú je možné prenechať inému aj za odmenu, teda predaj nášho tovaru nie je v tomto smere nijako obmedzený.

Vzhľadom na povahu ľudských vlasov odporúčame pred nákupom týchto produktov prekonzultovať možnosti použitia vlasov, výber odtieňu a typ vlasov s odborníkom. Zároveň odporúčame starostlivo sa oboznámiť s odporúčanou starostlivosť o predĺžené vlasy. Ohľadom vyššie uvedeného nás neváhajte kontaktovať, radi Vám poradíme a odporučíme vhodný produkt.

1.6 Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, počas účinnosti ktorého vznikli. Meniť či dopĺňať obchodné podmienky je možné len písomnou formou.

 

 1. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme Vás, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka.

2.2 Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky skontrolujte zadané údaje, po stlačení tlačidla „Dokončiť nákup“ bude už Vaša objednávka záväzná. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

 „Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame Vám skontrolovať si najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Dokončiť nákup“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.“

2.3 Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?

Objednávku, ktorú sme doposiaľ neprijali, môžete zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e‑mailom.  Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.4 Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzavretá zmluva?

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručené prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, zmluva je uzavretá okamihom, keď prevezmete objednaný tovar.

2.5 Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu Vám budú zaslané e‑mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačené a zaslané poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

 

 1. CENA

3.1 Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany. 

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať  Vám tovar za túto úplne očividne chybnú cenu.

3.2 Je možné kombinovať zľavy z ceny tovaru?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • vhotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru online platobnou kartou;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené vpotvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní.

4.2 Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Ak neobdržíme cenu v dobe splatnosti, vyhrádzame si právo odstúpiť od zmluvy.

4.3 Môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Vezmite na vedomie, že v súlade s § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru (príp. zálohy) pred jeho odoslaním alebo odovzdaním.

4.4 Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb a daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám dávate súhlas na vystavenie účtu podľa zákona č. 112/2016 Zb. o evidencii tržieb, v znení neskorších predpisov a daňového dokladu elektronickou formou.

 

 1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru vyššie sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru si môžete zvoliť v objednávke.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

5.2 Kedy Vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme akonáhle to je možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete tovar prevziať, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

Vlastnícke právo na tovar získavate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.  

5.3 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, okamžite informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, keď ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

5.4 Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takým doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.

V prípade platby v hotovosti pri zasielaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme ďalej právo od zmluvy odstúpiť. Ak ste však už kúpnu cenu uhradili (v prípade platby pred dodaním tovaru) máme ďalej právo pristúpiť k svojpomocnému predaju tovaru podľa § 2126 občianskeho zákonníka.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a okamžite potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Na odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár.

6.2 Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a pozerá sa na ňu ako keby ani nebola uzavretá.

Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s Vaším súhlasom darček, darovacia zmluva stráca odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

6.3 Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.

K vracanému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

6.4 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Okrem kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste si však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy neoznámite žiadny iný a nevzniknú Vám týmto žiadne ďalšie náklady) alebo spôsobom, aký budete požadovať.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

6.5 Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, opotrebený, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte za toto zníženie hodnoty tovaru.

6.6 Kedy od zmluvy odstúpiť nie je možné?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

 • dodávka tovaru, ktorá bola upravená podľa Vášho priania alebo pre Vašu osobu;
 • dodávka tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • dodávka tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vybrali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

6.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • nedostali sme od Vás kúpnu cenu vdobe splatnosti alebo ste si tovar neprevzali;
 • tovar zobjektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprá

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy okamžite informovať.

Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite alebo z ktorého ste vykonali úhradu.

 

 1. PRÁVA ZVADNÉHO PLNENIA

7.1 Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a ak ste spotrebiteľom § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom pre spotrebiteľa.

 

 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

8.1 Aké oprávnenia máme na výkon našich činnosti?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

8.2 Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Českú obchodnú inšpekciu.

8.3 Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a vznikne medzi nami spor vyplývajúci zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Stěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie českých spotrebiteľov, z.ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430. 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 495 215 266) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo si môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy ste si u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažností týkajúcich sa tovaru alebo služieb, ktoré ste si u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môžete rovnako využiť online platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

9.1 Ako sa môžete zaregistrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený používateľský účet. Prístupové údaje do používateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri založení ktorého boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v používateľskom účte.

9.2 Na čo používateľský účet slúži?

Prostredníctvom používateľského účtu si môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie používateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

9.3 Kedy môžeme Váš používateľský účet zrušiť?

Vezmite na vedomie, že máme právo Váš používateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom Vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

 

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

10.1 Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Najmä je zakázané bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. 

10.2 Zodpovednosť a používanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá nám Vaším konaním poľa tohto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 20.08.2018.

 

 

 Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len ako „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom online obchodu Gold Hair umiestneného na webovom rozhraní www.goldhair.cz (ďalej len ako „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou:

Gold Hair s.r.o., so sídlom Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 04799241

IČ DPH: SK4120219103                                  

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 65202

adresa na doručovanie: Gold Hair s.r.o., so sídlom

Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

telefónne číslo: +420 734 127 332

kontaktný e-mail: info@goldhair.cz

 

ako predávajúcim

a podnikateľom či právnickou osobou

ako kupujúcim

(obaja ďalej spoločne tiež len ako „zmluvné strany“).

 

 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy či ďalšej zmluvy tu uvedenej (ďalej len ako „zmluva“) prostredníctvom webového rozhrania.

1.2 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odchýlené od obchodných podmienok je možné dohodnúť v zmluve. Odchýlené dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, pri účinnosti ktorého vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby, Zásadami ochrany osobných údajov, a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní, najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „občiansky zákonník“).

1.3 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikatelia, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

1.4 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezme.

1.5 Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s ich obsahom súhlasí.

1.6 Kupujúci je povinný skontrolovať látky a materiál, ktoré tovar obsahuje. Za prípadné alergické reakcie a iné zdravotné komplikácie spôsobené používaním kúpeného tovaru predávajúci neručí.

1.7 Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania sú aj ľudské vlasy. V súlade s § 112 občianskeho zákonníka (ako je definované v článku 1.4.) sú ľudské vlasy vecou hnuteľnou, ktorú je možné prenechať inému aj za odmenu, teda predaj nášho tovaru nie je v tomto smere nijako obmedzený.

 

 1. Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1 Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovení § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim.

2.2 Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania prípadne iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu na doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla v objednávke.

2.3 Predávajúci nie je povinný prijatú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

2.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho.

2.5 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50 % z ceny tovaru. Ak už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, prináleží mu tiež náhrada týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške.

 

 1. Dodacie podmienky

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, doklady sú poskytované v českom jazyku.

3.2 Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru po dobu prepravy. Cenu dopravy aj poistenia je povinný hradiť kupujúci podľa platnej tarify dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody spôsobenej na tovare.

3.3 Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné vady okamžite oznámiť prepravcovi. O vadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o vadách, stráca kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

3.4 Okamžite po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je kupujúci povinný oznámiť to predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené vady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením vady.

3.5 Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

 

 1. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov 

 • bezhotovostne po dodaní tovaru, prevodom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre.

Predávajúci je oprávnený neumožniť platbu tovaru po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, faktúra je priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.

4.2 Pri platbe v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.3 Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý den omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.4 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci tiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných dlhov kupujúceho.

4.5 Platba za tovar je možná v českých korunách (Kč).

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu pre tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

5.2 Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie než 4 týždne. Zároveň má v tomto prípade predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny tovaru.

5.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie než 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.

5.4 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadom tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

5.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť učinené písomne a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronickou cestou tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

5.6 Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán účinnosť.

 

 1. Práva zvadného plnenia

6.1 Podmienky uplatnenia práv z vadného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby predávajúceho.

 

 1. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

7.1 Pri dohadovaní zmluvy a jej plnení môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ich dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

 • uchovávať ako dôverné;
 • neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
 • nevyužiť ich na iný účel ako naplnenie zmluvy;
 • nevyužiť ich akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

7.2 Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho vytvárať kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.

 

 1. Registrácia na webovom rozhraní

8.1 Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený používateľský účet. Prístupové údaje do používateľského účtu má povinnosť kupujúci uchovávať v tajnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského účtu treťou osobou.

8.2 Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri založení ktorého boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môže predávajúci bez náhrady zrušiť. V prípade zmien v údajoch kupujúceho odporúča predávajúci vykonať ich bezodkladnú úpravu v používateľskom účte.

8.3 Prostredníctvom používateľského účtu si môže kupujúci predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie používateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

8.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci má právo používateľský účet kupujúceho bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom účtu kupujúceho dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

 

 1. Ochrana autorských práv, zodpovednosť a používanie webového rozhrania

9.1 Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmie meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez súhlasu predávajúceho či súhlasu držiteľa autorských práv. Najmä je zakázané bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. 

9.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustí kupujúci akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, predávajúci je oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup kupujúceho na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu konaním kupujúceho podľa tohto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Predávajúci upozorňuje na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

10.1 Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že sa vzťah riadi českým právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).

10.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 20.08.2018.

 

 

Cookies nám pomáhajú k Vašej spokojnosti. Súbory cookies nám pomáhajú riadiť obsah stránky a reklamy tak, aby maximálne vyhovovali Vašim predstavám. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookies.

Viac informácií