Reklamačný poriadok

Reklamovaný tovar môžete BEZPLATNE zaslať späť prostredníctvom ktoréhokoľvek výdajného miesta PACKETA. Postup je veľmi jednoduchý:

 • správne zabalený balíček (s pribaleným vyplneným formulárom) odovzdáte na výdajnom mieste,
 • napíšete obsluhe kód: 922 335 51 (platnosť kódu je do 31.12.2022),
 • necháte si vystaviť potvrdenie o odovzdaní zásielky (na potvrdenie prosím nezabudnite, je to dôkaz o odoslaní).

Poprípade zásielku zašlite na adresu:

Gold Hair s.r.o.

Karasova 1130/23

709 00 Ostrava

Česká republika

 

Certifikace pravni kvality

Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

Tento Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu Gold Hair od našej spoločnosti:

Gold Hair s.r.o., so sídlom Karasova 1130/23, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 04799241

IČ DPH: SK4120219103                                     

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 65202

adresa pre doručovanie: Gold Hair s.r.o., so sídlom

Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

telefónne číslo: +420 734 127 332

kontaktný e-mail: info@goldhair.cz

 

 1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

1.1. Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí konkrétne:

 • má vlastnosti, ktoré boli medzi nami dohodnuté, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • sa hodí na účel, ktorý uvádzame, alebo na ktorý sa zakúpený tovar zvyčajne používa;
 • zodpovedá kvalite, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovia platné a účinné právne predpisy; a
 • nemá právne vady, t.j. na tovar nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. V rámci záručnej doby taktiež zodpovedáme za cuchanie vlasov. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov neposkytujeme žiadnu záruku na kvalitu.

1.2. Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. V prípade objednávky vlasov prosíme o kontrolu kvality (štruktúry, farby, dĺžky, vlnitosti) ihneď po prevzatí. Tieto vlastnosti tovaru nemôžu byť predmetom reklamácie. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov.

 

 1. Aká je záručná doba?

2.1. U nepoužitého spotrebného tovaru predstavuje záručná doba dvadsať štyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame nie je stanovená dlhšia záručná doba.

2.2. Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, lebo je u veci podliehajúcej rýchlemu skazeniu uvedená doba, do ktorej je potrebné vec použiť, trvá záručná doba do takéhoto dátumu. Berte na vedomie, že vlasy majú obmedzenú životnosť vyplývajúcu z ich povahy. 

2.3. Zároveň vás upozorňujeme, že zachovanie obvyklých vlastností počas doby životnosti jednotlivých produktov je závislé na dodržovaní doporučenej starostlivosti o predĺžené vlasy, ktorá je dostupná na webovom rozhraní.

2.4. V prípade, že vám bude tovar vymenený lebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli kvôli vade tovar používať, t.j. konkrétne o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.

 

 1. Aké máte práva z vadného plnenia?

3.1. Vaše práva z vadného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, konkrétne § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174.

3.2. V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami vám prináležia niektoré z nasledujúcich práv (jednotlivé práva však nie je možné kombinovať):

a) Doplnenie toho, čo chýba

Ak vám dodáme tovar v menšom množstve, ako ktoré bolo dohodnuté, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.

b) Zľava z nákupnej ceny

Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovare vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete vždy požadovať primeranú zľavu z nákupnej ceny.

c) Výmena tovaru alebo vadných súčastí tovaru

Výmenu tovaru alebo vadnej súčasti tovaru môžete požadovať vždy, ak to nie je neúmerné k povahe vady (t.j. najmä v prípade, keď nie je možná bezprostredná oprava veci) a ak nejde len o nepodstatné porušenie zmluvy.

Právo na výmenu tovaru vám neprináleží v prípade, že je vadná len časť (súčasť) tovaru. Ak v priebehu reklamačného konania dospejeme k záveru, že je vadná len súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť.

Požadovať výmenu tovaru nemôžete v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z nákupnej ceny.

d) Oprava veci

Ak je možné tovar opraviť, prináleží vám právo na bezplatné odstránenie vady. Ak sa počas reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás neodkladne informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

e) Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Vrátenie peňazí môžete požadovať len za predpokladu, že:

 • dodanie vadnej alebo nekompletnej veci z našej strany predstavuje podstatné porušenie zmluvy; alebo
 • nie sme schopní odstrániť vadu, kvôli ktorej nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto vadou vymeniť (napi. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tejto vady po ich aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vád, z ktorých každá bráni riadnemu používaniu tovaru); alebo
 • nedodržíme lehotu pre vybavenie reklamácie/nevykonáme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

   

3.3. Podmienkou na výmenu tovaru alebo vrátenia peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v takom stave, v akom ste ju dostali. Výnimkou sú prípady, keď:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

b) ste použili vec ešte pred objavením vady;

c) ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím; alebo

d) ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len čiastočne, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výše, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

 

 1. Kedy nie je možné práva z vadného plnenia uplatniť?

4.1. Práva z vadného plnenia vám neprináležia, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste vadu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.

4.2. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním – v prípade vlasov môže dochádzať napríklad k vlneniu, točeniu, strate pôvodného lesku a farby (za opotrebovanie spôsobené používaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
 • vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovanie, ktoré ovar mal v okamžiku, keď ste ho prevzali;
 • veci predávané za nižšiu cenu – len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia cena určená; alebo
 • veci, ak to vyplýva z ich povahy (konkrétne tovaru, ktoré zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).

4.3. O vadu tovaru – vlasov nejde v prípade, že:

 • ste vlasy chemicky upravili – farbením, melírovaním a sú vlasy vami vystrihané či inak upravené;
 • došlo pôsobením rôznych vonkajších javov (napr. umývaním, česaním, žehlením apod.) k zmene pôvodného tvaru alebo farby vlasov;
 • ste použili nesprávny postup pri údržbe vlasov (v rozpore s nami doporučenou starostlivosťou);
 • sa vlasy samovoľne vysušujú;
 • dochádza k vypadávaniu a vyčesávaniu vlasov. 
 1. Ako postupovať pri reklamácii?

5.1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu (chybu tovaru) u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení chyby. Po uplatnení reklamácie je kupujúci povinný chybný tovar predávajúcemu obratom zaslať, alebo osobne doručiť; tým sa rozumie, že kupujúci musí chybný tovar odoslať či osobne doručiť predávajúcemu v lehote niekoľkých dní (najlepšie do 7 dní).

5.2. Reklamácie prijímame v našom sídle.

Ak máte záujem o opravu veci, a v potvrdení o trvaní práv z vadného plnenia (záručnom liste) je uvedená osoba určená k oprave, ste povinní uplatniť si reklamáciu u tejto osoby. Túto povinnosť máte len v prípade, že sa táto osoba nachádza na rovnakom mieste ako my alebo na mieste k vám bližšom.

5.3. Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne;
 • zároveň je vhodné informovať nás o tom, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z nákupnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho vadných súčastí, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak než na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla (príp. na adresu osoby určenej k oprave), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;
 • V niektorých prípadoch nie je nutné, aby ste nám zasielali vadný tovar späť, ak je možné vadu preukázať iným spôsobom (napr. prostredníctvom fotografie či videa, z ktorých bude reklamovaná vada tovaru rozoznateľná). V prípade, že budete žiadať vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy), musí byť vadný tovar vrátený vždy (ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté medzi vami a nami inak).

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

5.4. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

5.5. O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodneme na dlhšej lehote.

5.6. Ak si zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (konkrétne u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktoré nie sú možné), budeme vás neodkladne kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

5.7. Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8. V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Berte na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, počas ktorej je potrebné vadu oznámiť.

 

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 20.08.2018.

 

 

 

Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby

Tento Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného podnikateľom či právnickou osobou prostredníctvom on-line obchodu Gold Hair od našej spoločnosti:

Gold Hair s.r.o., so sídlom Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 04799241

IČ DPH: SK4120219103                                

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 65202

adresa pre doručovanie: Gold Hair s.r.o., so sídlom

Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

telefónne číslo: +420 734 127 332

kontaktný e-mail: info@goldhair.cz

 

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady

1.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí konkrétne:

 • je v dohodnutom množstve;
 • zodpovedá kvalite a prevedeniu, ktoré boli medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté, prípadne podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy, prípadne podľa účelu zrejmého zo zmluvy; inak pre účel obvyklý;
 • za vadu tovaru je tiež považovaná situácia, keď predávajúci dodá kupujúcemu iný ovar, než ký bol medzi nimi dohodnutý;
 • nemá právne vady, t.j. na tovar nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku na kvalitu a ustanovenia § 2113 občianskeho zákonníka sa neuplatnia, ak nebude individuálne dohodnuté inak.

1.2. Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť  odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

 

 1. Práva kupujúceho z vadného plnenia

2.1. Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, konkrétne § 2099 až 2117.

2.2. Ak je vada tovaru podstatným porušením zmluvy, kupujúcemu prináležia tieto práva z vadného plnenia:

a) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;

b) odstránenie vady opravou veci;

c) primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo

d) odstúpenie od zmluvy.

2.3. Ak je vada tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môže kupujúci požadovať:

a) odstránenie vady; alebo

b) primeranú zľavu z nákupnej ceny.

2.4. O zvolenom spôsobe riešenia reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho pri oznámení vady, inak o ňom rozhodne predávajúci. Vykonanú voľbu je možné zmeniť len po dohode s predávajúcim.

Ak kupujúci považuje vadu za podstatné porušenie zmluvy, je povinný to predávajúcemu doložiť.

Kupujúci berie na vedomie, že ak neuplatní svoje právo na zľavu z nákupnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu vadu (konkrétne dodať chýbajúce dokumenty).

2.5. Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nie je možné požadovať v prípade, že kupujúci nemôže vec vrátiť v tom stavu, v akom ju dostal. To neplatí v prípade, že:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

b) kupujúci použil vec ešte pred objavením vady;

c) kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím; alebo

d) kupujúci vec predal ešte pred objavením vady, alebo pozmenil vec pri bežnom použití; k sa tak stalo len čiastočne, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá mu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

 

 1. Nemožnosť uplatnenia práv z vadného plnenia

3.1. Práva z vadného plnenia kupujúcemu neprináležia, ak o vade pred prevzatím veci vedel alebo vadu sám spôsobil.

3.2. Nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebovanie tovaru spôsobené jeho bežným používaním;
 • vady použitej veci odpovedajúce miere používania alebo opotrebovaniu, ktoré tovar mal v okamžiku, keď ho kupujúci prevzal;
 • veci predávané za nižšiu cenu – len vo vzťahu k vade, pre ktorou bola nižší cena určená; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.

3.3. V prípade nákupu vlasov nie je možné práva z vadného plnenia uplatniť, k sú vlasy zo strany kupujúceho chemicky upravené (farbené, melírované a iné), vystrihané či inak upravené, ďalej ak došlo pôsobením rôznych vonkajších javov (napr. mytím, česaním, žehlením apod.) k zmene pôvodného tvaru alebo farby vlasov, ak kupujúci použil nesprávny postup pri údržbe vlasov, ak sa vlasy samovoľne vysušujú alebo ak dochádza k vypadávaniu a vyčesávaniu vlasov. Kupujúci berie na vedomie, že u blond odtieňov (60, 163 a platina) je možné rýchlejšie opotrebovanie – predovšetkým vysušenie vlasov a rozštiepenie končekov, ktoré nemôže byť predmetom reklamácie. Práva z vadného plnenia taktiež nie je možné uplatniť v prípade poškodenia spojov vlasov z dôvodu používania silver šampónov.

 

 1. Postup pri reklamácii

4.1. Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Pre prijímanie reklamovaného tovaru je určená kontaktná adresa predávajúceho.

4.2. Záväzný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie môže kupujúci o reklamácii vopred informovať predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne;
 • kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo z vadného plnenia si zvolil, opísať chybu a/alebo opísať, ako sa prejavuje;
 • reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu (inak než na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá), pričom pri zasielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;
 • kupujúci k tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument dokazujúci kúpu tovaru.

4.3. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, keď bol predávajúcemu doručený reklamovaný tovar.

4.4. V súlade s občianskym zákonníkom má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musí uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, počas ktorej je potrebné vadu oznámiť.

 

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 20.08.2018 .

 

Cookies nám pomáhajú k Vašej spokojnosti. Súbory cookies nám pomáhajú riadiť obsah stránky a reklamy tak, aby maximálne vyhovovali Vašim predstavám. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookies.

Viac informácií