Reklamačný poriadok

Stiahnuť reklamačný protokol  Stiahnuť reklamačný protokol  

Reklamovaný tovar môžete BEZPLATNE zaslať späť prostredníctvom ktoréhokoľvek výdajného miesta PACKETA. Postup je veľmi jednoduchý:

 • správne zabalený balíček (s pribaleným vyplneným formulárom) odovzdáte na výdajnom mieste,
 • napíšete obsluhe kód: 983 263 31
 • necháte si vystaviť potvrdenie o odovzdaní zásielky (na potvrdenie prosím nezabudnite, je to dôkaz o odoslaní).

Poprípade zásielku zašlite na adresu:

Gold Hair s.r.o.
Karasova 1130/23
709 00 Ostrava
Česká republika 

Certifikace pravni kvality

Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

Tento Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu Gold Hair od našej spoločnosti:

Gold Hair s.r.o., so sídlom Karasova 1130/23, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 04799241

IČ DPH: SK4120219103                                     

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 65202

adresa pre doručovanie: Gold Hair s.r.o., so sídlom

Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

telefónne číslo: +420 734 127 332

kontaktný e-mail: info@goldhair.cz

 

 1. Za aké chyby tovaru zodpovedáme?

1.1. Ako predávajúci zodpovedáme za to, aby vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá chyby. To znamená , že tovar pri prevzatí najmä:

 • má vlastnosti, ktoré boli medzi nami dohodnuté, ktoré opisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;
 • zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dohodnutá, poprípade akosti, ktorú pre daný typ tovaru stanovia platné a účinné právne predpisy; a
 • nemá právne chyby, tzn. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. V rámci záručnej doby tiež zodpovedáme za strapatenie vlasov. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku a akosť.

1.2. Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielny odtieň farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. V prípade objednávky vlasov prosíme o kontrolu kvality (štruktúry, farby, dĺžky, vlnitosti) ihneď po prevzatí, tieto vlastnosti tovaru nemôžu byť predmetom reklamácie. Pokiaľ tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľa.

 1. Aká je záručná doba?

2.1. V prípade nepoužitého spotrebného tovaru činí záručná doba 2 roky od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

2.2. Pokiaľ je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, poprípade je u veci podliehajúcej rýchlej skaze uvedená doba, po ktorú možno vec použiť, trvá záručná doba do uvedeného dátumu. Vezmite na vedomie, že vlasy majú obmedzenú životnosť vyplývajúcu z jej povahy

2.3. Zároveň vás upozorňujeme, že zachovanie obvyklých vlastností po dobu životnosti jednotlivých produktov je závislé na dodržiavaní odporúčanej starostlivosti o predĺžené vlasy, ktorá je dostupná na webovom rozhraní.

2.4. V prípade, že vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli chybe tovar používať, tzn. najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.

 

 1. Aké práva z chybného plnenia máte?

3.1. Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a taktiež § 2165 až 2174.

3.2. V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami vám prináležia niektoré z nasledujúcich práv (jednotlivé práva však nie je možné kombinovať): 

a) Zľava z kúpnej ceny

Pokiaľ pri prevzatí tovaru existovala na tovare vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, pokiaľ:

 • sme vady odmietli odstrániť alebo sme ich neodstránili v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
 • nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto chybou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách);
 • chyba je podstatným porušením zmluvy;
 • sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vád, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
 • z nášho vyhlásenia či z okolností je zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase (najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie) alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a chybnej veci, ktorú kupujúci obdržal.

b) Výmena tovaru

Výmenu tovaru v dôsledku existencie vady pri prevzatí tovaru môžete požadovať vždy, pokiaľ je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s opravou veci neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť vada odstránená opravou bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

c) Oprava veci

Pokiaľ je možné tovar opraviť, náleží vám právo na bezplatné odstránenie chyby. Pokiaľ sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás neodkladne informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

d) Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:

 • pokiaľ sme vady odmietli odstrániť alebo sme ich neodstránili v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho; alebo
 • nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto chybou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
 • chyba je podstatným porušením zmluvy; alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vád, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
 • z nášho vyhlásenia či z okolností je zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase (najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie) alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho; alebo
 • chyba bola spôsobená nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná nami alebo na našu zodpovednosť; prípadne ak bola chyba spôsobená v dôsledku nedostatku v návode, ktorý sme vám spolu s tovarom poskytli

Právo na odstúpenie od zmluvy vám neprislúcha, ak je vada tovaru nevýznamná.

3.3. Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju obdržali. Výnimkou sú prípady, kedy:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci;

b) ste použili vec ešte pred objavením chyby;

c) ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím jednaním alebo opomenutím;

d) ste vec predali ešte pred objavením chyby, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; pokiaľ sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu vo výške, v ktorej ste mali z použitia veci prospech. 

 1. Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

4.1. Práva z chybného plnenia vám nenáležia, pokiaľ:

 • ste o chybe pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.

4.2. Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním - v prípade vlasov môže dochádzať napríklad k vlneniu, točeniu, strate pôvodného lesku a farby (za opotrebovanie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérii a akumulátorov);
 • chyby použitej veci zodpovedajú miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal  v okamihu, kedy ste ju prevzali;
 • veci predávame za nižšiu cenu - iba vo vzťahu k chybe, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; alebo
 • veci, z ktorých povahy to vyplýva (najmä tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby)
 1. Zvláštne ustanovenia o zodpovednosti za vadu vlasov:

Pokiaľ ste zakúpili vlasy, uplatnia sa prednostne tieto ustanovenia:

5.1. V prípade zakúpenia vlasov sa naša záručná doba vzťahuje aj na rozstrapatené vlasov. Pokiaľ u vás dochádza k rozstrapateniu zakúpených vlasov, treba produkt bezodkladne reklamovať.

5.2. V prípade objednávky vlasov prosíme o kontrolu kvality (štruktúry, farby, dĺžky, vlnitosti) ihneď po prevzatí, tieto vlastnosti tovaru nemôžu byť predmetom reklamácie.

5.3. Pokiaľ je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, poprípade je u veci podliehajúcej rýchlej skaze uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu. Vezmite na vedomie, že vlasy majú obmedzenú životnosť vyplývajúcu z ich povahy.

5.4. Upozorňujeme Vás, že životnosť jednotlivých produktov pri každodennom používaní klesá. To platí predovšetkým v prípade zakúpenia indických vlasov, ktorých životnosť spravidla nedosahuje životnosť dvoch rokov. Životnosť jednotlivých produktov je však závislá aj od dodržiavania odporúčanej starostlivosti o predĺžené vlasy, ktorú nájdete v detaile produktu, popr. informačnú sekciu na našich stránkach. Dôrazne vám teda odporúčame sa našich inštrukcií o starostlivosti o predĺžené vlasy držať.

5.5. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním – v prípade vlasov môže dochádzať napríklad k vlneniu, točeniu, strate pôvodného lesku a farby.

5.6. O vadu tovaru - vlasov sa nejedná najmä v prípade, že:

 • vlasy ste chemicky upravili – farbením, melírovaním alebo inou chemickou úpravou vlasov;
 • vlasy sú vami odstrihnuté či inak technologicky upravené;
 • došlo k zmene pôvodného tvaru alebo farby vlasov pôsobením rôznych vonkajších javov (napr. umývaním, česaním, žehlením a pod.);
 • použili ste nesprávny postup pri starostlivosti o vlasy, ktorý je v rozpore s nami odporúčanou starostlivosťou;
 • došlo k poškodeniu vlasov neodbornou manipuláciou alebo úpravou vlasov treťou stranou;
 • nie je vlasom venovaná náležitá starostlivosť a tým dochádza k bežnému vysušovaniu;
 • u odfarbovaných vlasov dochádza k ulamovaniu končekov;
 • dochádza k vypadávaniu a vyčesávaniu vlasov zo spojov (vplyvom nevhodnej aplikácie). 
 1. Ako postupovať pri reklamácii?

6.1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu (vadu tovaru) u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady. Po uplatnení reklamácie je kupujúci povinný chybný tovar predávajúcemu obratom zaslať alebo osobne doručiť; tým sa rozumie, že kupujúci musí chybný tovar odoslať či osobne doručiť predávajúcemu v lehote niekoľkých dní (najlepšie do 7 dní).

6.2. Reklamácie prijímame v našom sídle.

Pokiaľ máte záujem o opravu veci, a v potvrdení o trvaní práv z chybného plnenia (záručnom liste) je uvedená osoba určená k oprave, ste povinní uplatniť reklamáciu u tejto osoby. Túto povinnosť máte iba v prípade, že sa táto osoba nachádza na rovnakom mieste ako my alebo na mieste k vám bližšom.

6.3. Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;
 • zároveň je vhodné informovať nás o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho chybnej súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, poprípade ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak než na dobierku, ktorú nepreberáme) a na adresu sídla (prípadne na adresu osoby určenej k oprave), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru alebo daňový doklad - faktúru, pokiaľ bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci nákup tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredložením ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

6.4. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt chyby a uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby predanej veci.

6.5. Pri uplatnení reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie, ktoré obsahuje dátum uplatnenia reklamácie, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete a taktiež vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

6.6. Reklamácie vrátane odstránenia vady vybavujeme najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s vami v konkrétnom prípade nedohodne na dlhšej lehote. Ohľadom vybavenia reklamácie, vrátane jej spôsobu, vás budeme v tejto lehote informovať.

6.7. Pokiaľ zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä pri neodstrániteľných vadách alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás bezodkladne kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

6.8. Po vybavení reklamácie vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.9. V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je treba vytknúť chybu.  

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 06.01.2023.

 

Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby

Tento Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného podnikateľom či právnickou osobou prostredníctvom on-line obchodu Gold Hair od našej spoločnosti:

Gold Hair s.r.o., so sídlom Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 04799241

IČ DPH: SK4120219103                                

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 65202

adresa pre doručovanie: Gold Hair s.r.o., so sídlom

Karasova 1130/23, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

telefónne číslo: +420 734 127 332

kontaktný e-mail: info@goldhair.cz

 

1. Zodpovednosť predávajúceho za chyby

1.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. To znamená , že tovar pri prevzatí najmä:

 • zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
 • je vhodný na účel, na ktorý ho požadujete a s ktorým sme súhlasili;
 • je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

Ďalej zodpovedáme, že tovar popri dohodnutých vlastnostiach:

 • je vhodný na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je sú technické normy;
 • množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj s ohľadom na naše verejné vyhlásenia, najmä reklamou alebo označením;
 • je dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať;
 • zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorky alebo predlohe, ktoré sme vám poskytli pred uzavretím zmluvy.

Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku na akosť a ustanovenia § 2113 občianskeho zákonníka sa neuplatnia, pokiaľ individuálne nebude dohodnuté inak.

1.2. Pokiaľ u vás dochádza k zauzleniu zakúpených vlasov, treba produkt bezodkladne reklamovať.

1.3. Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. V prípade objednávky vlasov prosíme o kontrolu kvality (štruktúry, farby, dĺžky, vlnitosti) ihneď po prevzatí, tieto vlastnosti tovaru nemôžu byť predmetom reklamácie.

1.4. Upozorňujeme Vás, že životnosť jednotlivých produktov pri každodennom používaní klesá. To platí predovšetkým v prípade zakúpenia indických vlasov, ktorých životnosť spravidla nedosahuje životnosť dvoch rokov. Životnosť jednotlivých produktov je však závislá aj od dodržiavania odporúčanej starostlivosti o predĺžené vlasy, ktorú nájdete v detaile produktu, popr. informačnú sekciu na našich stránkach. Dôrazne vám teda odporúčame dodržiavať naše inštrukcie o starostlivosti o predĺžené vlasy. 

2. Práva kupujúceho z chybného plnenia

2.1. Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117.

2.2. Pokiaľ je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, prislúchajú kupujúcemu tieto práva z chybného plnenia:

a) odstránením chyby dodaním novej veci bez chyby;

b) odstránenie chyby opravou veci;

c) primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo

d) odstúpenie od zmluvy.

2.3. Pokiaľ je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môže kupujúci požadovať:

a) odstránenie chyby; alebo

b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.

2.4. O zvolenom spôsobe riešenia reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho pri oznámení chyby, inak o ňom rozhodne predávajúci. Prevedenú voľbu je možné meniť iba po dohode s predávajúcim.

Pokiaľ kupujúci považuje chybu za podstatné porušenie zmluvy, je povinný to predávajúcemu doložiť.

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ neuplatní dvoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu chybu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

2.5. Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že kupujúci nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí v prípade, že:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci;

b) kupujúci použil vec ešte pred objavením chyby;

c) kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednania alebo opomenutím; alebo

d) kupujúci vec predal ešte pred objavením chyby, alebo pozmenil vec pri obvyklom užívaní; pokiaľ sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže a dá mu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech. 

3. Nemožnosť uplatnenia práv z chybného plnenia

3.1. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáležia, pokiaľ o chybe pri prevzatí vedel alebo chybu sám spôsobil.

3.2. Nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním - v prípade vlasov môže dochádzať napríklad k vlneniu, točeniu, strate pôvodného lesku a farby;
 • chyby použitej veci zodpovedajú miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal tovar v okamihu, kedy ho kupujúci prevzal;
 • veci predávame za nižšiu cenu - iba vo vzťahu k chybe, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá; alebo
 • pokiaľ to vyplýva z jej povahy.

3.3. V prípade nákupu vlasov nemožno práva z chybného plnenia uplatniť, pokiaľ:

 • sú vlasy zo strany kupujúceho chemicky upravené (farbené, melírované, či inak chemicky upravované), ostrihané či inak technologicky upravené;
 • došlo pôsobením rôznych vonkajších javov (napr. umývaním, česaním, žehlením apod.) k zmene pôvodného tvaru alebo farby vlasov;
 • kupujúci použil nesprávny postup pri údržbe vlasov, ktorý je v rozpore s nami odporúčanou starostlivosťou;
 • došlo k poškodeniu vlasov neodbornou manipuláciou alebo úpravou vlasov treťou stranou;
 • nie je vlasom venovaná náležitá starostlivosť a tým dochádza k bežnému vysušovaniu;
 • dochádza k vypadávaniu a vyčesávaniu vlasov zo spojov (vplyvom nevhodnej aplikácie).

Kupujúci berie na vedomie, že u blond odtieňov (60, 163 a platina) je možné rýchlejšie opotrebovanie – predovšetkým vysušenie vlasov a rozstrapkanie končekov, ktoré nemôže byť predmetom reklamácie. Práva z chybného plnenia taktiež nemožno uplatniť v prípade poškodenia spojov vlasov z dôvodu používania šampónov potláčajúcich žlté tóny. 

4. Zvláštne ustanovenia o zodpovednosti za vadu vlasov:

Pokiaľ ste zakúpili vlasy, uplatnia sa prednostne tieto ustanovenia:

4.1. Pokiaľ u vás dochádza k zauzleniu zakúpených vlasov, treba produkt bezodkladne reklamovať.

4.2. V prípade objednávky vlasov prosíme o kontrolu kvality (štruktúry, farby, dĺžky, vlnitosti) ihneď po prevzatí, tieto vlastnosti tovaru nemôžu byť predmetom reklamácie.

4.3. Upozorňujeme Vás, že životnosť jednotlivých produktov pri každodennom používaní klesá. To platí predovšetkým v prípade zakúpenia indických vlasov, ktorých životnosť spravidla nedosahuje životnosť dvoch rokov. Životnosť jednotlivých produktov je však závislá aj od dodržiavania odporúčanej starostlivosti o predĺžené vlasy, ktorú nájdete v detaile produktu, popr. informačnú sekciu na našich stránkach. Dôrazne vám teda odporúčame dodržiavať naše inštrukcie o starostlivosti o predĺžené vlasy.

4.4. Nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním – v prípade vlasov môže dochádzať napríklad k vlneniu, točeniu, strate pôvodného lesku a farby.

4.5. O vadu tovaru - vlasov sa nejedná najmä v prípade, že:

 • sú vlasy zo strany kupujúceho chemicky upravené (farbené, melírované či inak chemicky upravené), odstrihnuté či inak technologicky upravené;
 • došlo pôsobením rôznych vonkajších javov (napr. umývaním, česaním, žehlením a pod.) k zmene pôvodného tvaru alebo farby vlasov;
 • kupujúci použil nesprávny postup pri údržbe vlasov, ktorý je v rozpore s nami odporúčanou starostlivosťou;
 • došlo k poškodeniu vlasov neodbornou manipuláciou alebo úpravou vlasov treťou stranou;
 • nie je vlasom venovaná náležitá starostlivosť a tým dochádza k bežnému vysušovaniu;
 • dochádza k vypadávaniu a vyčesávaniu vlasov zo spojov (vplyvom nevhodnej aplikácie).

Kupujúci berie na vedomie, že u blond odtieňov (60, 163 a platina) je možné rýchlejšie opotrebovanie – predovšetkým vysušenie vlasov a rozstrapkanie končekov, ktoré nemôže byť predmetom reklamácie. Práva z chybného plnenia taktiež nemožno uplatniť v prípade poškodenia spojov vlasov z dôvodu používania šampónov potláčajúcich žlté tóny. 

5. Postup pri reklamácii

5.1. Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Pre prijímanie reklamovaného tovaru je určená kontaktná adresa predávajúceho.

5.2. Záväzný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie môže kupujúci o reklamácii vopred informovať predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne;
 • kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo z chybného plnenia si zvolil, popísať chybu a/alebo popísať, ako sa prejavuje;
 • reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu (inak než na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá), pričom pri zasielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;
 • kupujúci k tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, pokiaľ bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci nákup tovaru.

5.3 Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy bol predávajúcemu doručený reklamovaný tovar.

5.4. V súlade s občianskym zákonníkom má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musí uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je treba vytknúť chybu. 

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 23.01.2023.

Cookies nám pomáhajú k Vašej spokojnosti. Súbory cookies nám pomáhajú riadiť obsah stránky a reklamy tak, aby maximálne vyhovovali Vašim predstavám. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookies.

Viac informácií